A+ / A-

По проект на ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020

Оперативна програма

Код на процедура: BG16RFOP002-2.092

Наименование на проекта:

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Резултат:

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места.

С подкрепа от Европейския фонд за регионално  развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020